Algemene Voorwaarden Full Service Hosting

Algemene voorwaarden Full Service Hosting

 

Artikel 1. Definities

 1. Full Service Hosting : Full Service Hosting statutair gevestigd in Ierland te Annascaul, Co. Kerry en ingeschreven bij de Company Registration Office onder nummer 711398 .
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Full Service Hosting een overeenkomst heeft gesloten of aan wie Full Service Hosting hiervoor een offerte heeft uitgebracht.
 3. Algemene voorwaarden: het huidige document.
 4. Account: de online omgeving in de vorm van een klant paneel dat Full Service Hosting maakt aan Opdrachtgever ter beschikking na haar oprichting door de klant zelf, voor het doel van het verzoek, het beheer of de configuratie van de Dienst (en).
 5. Online Wallet: de online omgeving die Full Service Hosting aan Opdrachtgever ter beschikking stelt voor het beheren van betalingen met betrekking tot de Dienst (en) middels een door Opdrachtgever gestort saldo .
 6. Ruimte: de fysieke ruimte zoals omschreven in de Overeenkomst of in de bijlagen daarbij met Opdrachtgever.
 7. Dienst: de specifieke dienst die tussen Full Service Hosting en de Klant is overeengekomen zoals gespecificeerd in de Overeenkomst of offerte.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Full Service Hosting en de Klant waaronder Full Service Hosting de Dienst zal uitvoeren .
 9. SSL: Secure Sockets Layer (zorgt voor een veilige verbinding).
 10. Website: https://fullservicehosting.online, https://fullservicehosting.ie of subdomeinen en andere extensies.
 11. Register: de organisatie die domeinnamen uitgeeft en een domeinregistratie beheert. Voor

voorbeeld: SIDN (. nl ), DNS Belgium (.be), EURid (. eu ), Nominet (. uk ) en VeriSign (.com en

.netto).

Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbieding en aanvaarding

 1. De Overeenkomst tussen Full Service Hosting en de Klant komt tot stand wanneer de Klant een elektronische bestelling plaatst via de Website , per E-mail, Telefonisch of via zijn Account. Het te betalen bedrag wordt op de website vermeld en de servicebeschrijving op de website is bindend. Full Service Hosting kan ook een offerte opstellen waarin wordt aangegeven wat de Dienst inhoudt en welk bedrag bij acceptatie verschuldigd is.
 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig gedurende 7 dagen na verzending door Full Service Hosting , tenzij anders vermeld in de offerte.
 3. Indien de door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn, is Full Service Hosting gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing op de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Eventuele door Opdrachtgever gestelde bepalingen of voorwaarden die hiervan afwijken of niet voorkomen

Algemene Voorwaarden zijn voor Full Service Hosting slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk door Full Service Hosting zijn aanvaard .

 1. Full Service Hosting is gerechtigd een Opdrachtgever naar eigen inzicht en zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 2. Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijds goedvinden worden gewijzigd.
 3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanvaardingsmelding van Opdrachtgever door Full Service Hosting is ontvangen .
 4. In geval van tegenstrijdigheden tussen bepalingen van de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, andere overeenkomsten of hun bijlagen, is de volgende rangorde van toepassing:
 5. de overeenkomst;
 6. een eventueel afgesloten verwerkersovereenkomst;
 7. elke afgesloten service level agreement;
 8. eventuele bijlagen;
 9. deze algemene voorwaarden;
 10. eventuele aanvullende voorwaarden.

10 . Full Service Hosting zorgt ervoor dat de Algemene Voorwaarden voor en bij het sluiten van de Overeenkomst als en digitaal downloadbaar document aan de Klant ter beschikking worden gesteld . De Klant is verantwoordelijk voor het opslaan en / of afdrukken van de Algemene Voorwaarden. Full Service Hosting is niet verplicht om een ​​gearchiveerde versie van de Algemene Voorwaarden toegankelijk te houden.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 1. Na totstandkoming van de Overeenkomst zal Full Service Hosting de Dienst zo spoedig mogelijk uitvoeren in overeenstemming met de offerte of elektronische bestelling.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, zal Full Service Hosting zich inspannen de Dienst naar beste kunnen en met de nodige zorgvuldigheid en professionaliteit uit te voeren.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Full Service Hosting het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De Klant is verplicht al datgene te doen en te laten dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en behoorlijke uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder zal de klant ervoor te zorgen dat alle gegevens, w orden Full Service Hosting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of dat de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst zal worden verstrekt Full Service Hosting in een tijdige wijze.
 5. Het is Full Service Hosting toegestaan ​​zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever.
 6. Indien dit onderdeel is van de Dienst, zal Full Service Hosting aan Opdrachtgever een administrator gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken. Deze inloggegevens geven de klant toegang tot het account. De Klant betaalt alle vergoedingen die voortvloeien uit het gebruik van de dienst met een administrator-gebruikersnaam en -wachtwoord.
 7. Elke handeling die via het Account van de Klant wordt uitgevoerd, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant te zijn verricht. Bij vermoedens van misbruik van het account, moet de klant dit melden bij Full Service Hosting zo spoedig mogelijk om ze statistisch Full Service Hosting aan de overeenkomstige maatregelen te nemen.
 8. Indien Opdrachtgever een verplichting jegens Full Service Hosting uit de Overeenkomst niet nakomt , of in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, is Full Service Hosting gerechtigd de geleverde producten en diensten (tijdelijk) niet beschikbaar te stellen en / of te beperken. gebruik, of lever ze alleen in een beperkte capaciteit of helemaal niet.

Artikel 4. Wijzigingen in de Dienst

 1. Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij omdat, om welke reden dan ook, een andere uitvoering noodzakelijk is, worden aangemerkt als meerwerk indien deze tot meerkosten leiden, en als minderwerk indien zij leiden tot minder kosten. Deze kosten worden dienovereenkomstig aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Indien Full Service Hosting door ten tijde van de offerte of bevestiging van de Dienst onbekende omstandigheden meer werkzaamheden moet verrichten dan is overeengekomen, dan wel onder zwaardere omstandigheden dient te worden verricht dan bij de opdrachtgever bekend of redelijkerwijs te verwachten is. totstandkoming van de Overeenkomst is Full Service Hosting gerechtigd de hieruit voortvloeiende extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. De in het vorige lid genoemde aanspraak is onderworpen aan de tijdige mededeling van de Opdrachtgever door Full Service Hosting omtrent de hiervoor genoemde voorwaarden en bijkomende kosten. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de meerkosten, heeft opdrachtgever het recht het nog te verrichten deel van het meerwerk te annuleren , met dien verstande dat hij geen recht heeft op restitutie of kwijtschelding van de kosten van de meer reeds uitgevoerd werk.

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.
 2. Alle prijzen op de Website, offertes, brochures en andere documenten van Full Service Hosting zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Full Service Hosting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van dergelijke fouten.
 3. Full Service Hosting is gerechtigd haar prijzen of diensten op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen kunnen ook gelden voor bestaande overeenkomsten.
 4. Indien Opdrachtgever de wijziging niet wil accepteren, kan Opdrachtgever dit binnen twee weken na bekendmaking van de wijziging schriftelijk melden aan Full Service Hosting . Full Service Hosting kan de wijziging dan heroverwegen . Indien Full Service Hosting de wijziging niet intrekt, mag Klant de Overeenkomst binnen zeven dagen na deze datum beëindigen .
 5. Full Service Hosting is gerechtigd de prijzen jaarlijks met maximaal 10% (index) te verhogen, zonder dat Opdrachtgever de betreffende Overeenkomst mag opzeggen.
 6. Alle kosten die voortvloeien uit de Overeenkomst tot Full Service Hosting , komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Hosting en aanverwante diensten

 1. Indien de Dienst (mede) de diensten omvat met betrekking tot de opslag en / of overdracht aan derden van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal, zoals in het geval van webhosting- en e-maildiensten, is het bepaalde in dit artikel eveneens van toepassing.
 2. Het is Opdrachtgever verboden de Dienst te gebruiken om (Nederlandse) wet- of regelgeving die van toepassing is op Opdrachtgever of Full Service Hosting te overtreden, dan wel rechten van anderen te schenden. Dit omvat in het bijzonder, maar niet uitsluitend, opslag en / of (opdracht tot) verspreiding van informatie die wordt aangeboden zonder de toestemming van de eigenaar of eigenaren van het auteursrecht, informatie die lasterlijk, bedreigend, beledigend, racistisch, hatelijk of discriminerend is, informatie die kinderen bevat. pornografie of informatie die de privacy van derden schendt of die een vorm van stalking vormt, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar ook ter wereld (zelfs als de informatie in het relevante rechtsgebied legaal zou zijn ).
 3. Full Service Hosting kent een klachtenprocedure waardoor derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen als er naar hun mening sprake is van een dergelijke overtreding. Indien Full Service Hosting een klacht gegrond acht , is Full Service Hosting gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. In een dergelijk geval, Full Service Hosting heeft ook het recht om de klager of de bevoegde autoriteiten met de persoonlijke gegevens van de Klant. Full Service Hosting zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
 4. Indien het mogelijk strafrechtelijke informatie betreft, is Full Service Hosting gerechtigd aangifte te doen bij de politie. Full Service Hosting kan alle relevante informatie over de Klant en de inbreukmakende informatie aan de bevoegde autoriteiten verstrekken en alle andere acties ondernemen die door deze autoriteiten in het kader van het onderzoek worden gevraagd.
 5. In geval van herhaalde klachten over informatie die door de opdrachtgever, Full Service Hosting is gerechtigd om op te lossen en / of de overeenkomst te ontbinden.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Full Service Hosting voor alle hieruit voortvloeiende schade. Full Service Hosting is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van de tussenkomst van Full Service Hosting in het kader van de klachtenprocedure.
 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan andere Full Service Hosting klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden om, al dan niet via de server , processen of programma’s op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit schade of schade toebrengt aan Full Service Hosting , andere Opdrachtgevers of internetgebruikers (zoals spam). Full Service Hosting zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen en eventuele schade zal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 8. De Klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen daarvan.
 9. Het is Opdrachtgever niet toegestaan ​​de door Full Service Hosting verstrekte gebruikersnaam of namen of wachtwoorden aan derden bekend te maken zonder voorafgaande toestemming van Full Service Hosting .
 10. Full Service Hosting kan een limiet stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die de Klant mag gebruiken als onderdeel van de Dienst. Indien deze limiet wordt overschreden, is Full Service Hosting gerechtigd een extra bedrag in rekening te brengen in overeenstemming met de prijzen voor extra opslagruimte zoals vermeld op de Website. Full Service Hosting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens bij het bereiken van de overeengekomen opslaglimiet.
 11. De Cliënt verleent hierbij Full Service Hosting een onbeperkte licentie voor de distributie van alle gebruikte materialen van de klant het wenst te verspreiden, op te slaan, zend- of kopiëren met behulp van de Full Service Hosting systemen, op welke wijze dan nodig wordt geacht door Full Service Hosting , echter alleen voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst door Full Service Hosting .
 12. Indien de Klant een SSL-certificaat aanschaft bij Full Service Hosting , dient de Klant te verklaren dat hij bekend is met de voorwaarden van de certificatiedienstverlener (de partij die de certificaten uitgeeft). Full Service Hosting is niet verantwoordelijk voor een goede verificatie van de identiteit van de certificaathouder. Bovendien kan Full Service Hosting het beveiligingsniveau van het SSL-certificaat niet garanderen. De reden hiervoor is dat dit afhankelijk is van het doel waarvoor het SSL-certificaat wordt gebruikt.
 13. De betreffende certificatiedienstverlener beslist over de toekenning van het certificaat. Daartoe zal het alle validaties uitvoeren waarvoor het SSL-certificaat zou moeten gelden. De Klant geeft hier toestemming voor, of garandeert dat toestemming zal worden gegeven voorafgaand aan het aanvragen van een SSL-certificaat Voorwaarden en voor een specifieke website. Het SSL-certificaat is geldig voor de afgesproken looptijd, tenzij het SSL- certificaat tussentijds wordt ingetrokken. Dit kan niet worden gerestitueerd.
 14. Naast de verplichtingen op grond van de wet is de opdrachtgever verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door onbekwaamheid of het niet handelen in overeenstemming met het bovenstaande.

Artikel 7. Webhosting

 1. Naast de in deze Algemene Voorwaarden genoemde bepalingen die van toepassing zijn op hosting en aanverwante diensten, zijn de bepalingen uit dit artikel specifiek van toepassing op de door Full Service Hosting aangeboden webhostingdienst .
 2. De door haar aangeboden webhostingpakketten ( http s : // www. Fullservicehosting.online/hosting-plans) zijn zogenaamde Full Service Hosting Plannen.
 3. Full Service Hosting biedet webhostingpakketten aan en streeft naar een gemiddelde up-time garantie van 99,9%.
 4. De in lid 3 van dit artikel genoemde percentages gelden in geen geval bij storingen en / of overmacht als verderop aangegeven in dit document.
 5. Indien de Klant niet tevreden is over het webhostingpakket, krijgt hij het geld binnen 14 kalenderdagen na aankoop teruggestort zonder opgave van redenen. Dit geldt alleen voor de aankoop van een nieuw webhostingpakket dat op de Website staat aangegeven.
 6. Het bepaalde in lid 5 van dit artikel (restitutie van betaling) is niet van toepassing indien Opdrachtgever zijn webhostingpakket uitbreidt dan wel een maatwerkpakket betreft. Dit is geheel ter beoordeling van Full Service Hosting .

Artikel 8 . Co-locatie

 1. Indien de Dienst (mede) colocatiediensten omvat (Opdrachtgever plaatst apparatuur bij Full Service Hosting ) is het bepaalde in dit artikel eveneens van toepassing.
 2. Voor zover dit niet door Full Service Hosting onder de Overeenkomst geschiedt, krijgt Opdrachtgever toegang tot de Ruimte om computersystemen of andere apparatuur (“Apparatuur”) te installeren of te onderhouden . De Klant zal zich daarbij houden aan de procedures van Full Service Hosting .
 3. Opdrachtgever zal alle werkzaamheden efficiënt en vakkundig uitvoeren zonder Full Service Hosting of derden te storen .
 4. De Klant zal alle instructies van Full Service Hosting met betrekking tot de toegang tot de Ruimte opvolgen . Voor toegang tot de Ruimte kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
 5. Opdrachtgever zal Full Service Hosting desgevraagd voorzien van alle informatie en assistentie die hij redelijkerwijs naar eigen inzicht nodig heeft voor het verlenen van de Dienst. Dit omvat alle codes voor software en handleidingen, evenals tekeningen en specificaties van de apparatuur.
 6. De Klant zal de Apparatuur voldoende verzekerd houden. Opdrachtgever zal op verzoek van Full Service Hosting een kopie van de verzekeringspolissen ter beschikking stellen.
 7. Indien Full Service Hosting en de Klant zijn overeengekomen dat klanten van de Klant toegang krijgen tot de Ruimte, is de Klant verantwoordelijk voor zijn klanten. Eventuele verplichtingen die deze klanten niet nakomen of schade veroorzaakt namens of door een klant van de klant, worden aan de klant in rekening gebracht .
 8. De Klant zal de Ruimte niet geheel of gedeeltelijk wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Full Service Hosting . In geval van wijzigingen aan de ruimte die zonder schriftelijke toestemming van Full Service Hosting zijn aangebracht , heeft Full Service Hosting het recht om voor rekening en risico van de Ruimte te claimen dat de Ruimte in de oorspronkelijke staat wordt hersteld of de Ruimte in de oorspronkelijke staat wordt hersteld. de cliënt.
 9. De opdrachtgever garandeert dat:
 10. De apparatuur zal andere apparatuur (inclusief kabels) niet beschadigen of de werking ervan verstoren of hinderen;
 11. De apparatuur zal voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale voorschriften en toepasselijke normen.
 12. Bekabeling in het datacenter (ook in gedeelde racks en onder de verdiepingen, maar niet daartoe beperkt ) wordt uitsluitend door Full Service Hosting aangelegd , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alleen bekabeling binnen eigen (private) racks wordt door Opdrachtgever verzorgd.
 13. Opdrachtgever garandeert dat het gebruik van de Ruimte en het Materieel te allen tijde in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Eventuele registraties, licenties of (schriftelijke) toestemmingen die Opdrachtgever nodig heeft om de Ruimte of de Apparatuur te gebruiken, dienen door Opdrachtgever voor eigen rekening en risico ter beschikking te worden gesteld of verkregen.
 14. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van de door haar ingeschakelde werknemers of door haar ingeschakelde derden.
 15. Full Service Hosting heeft te allen tijde het recht de Ruimte te inspecteren.
 16. Op verzoek van Full Service Hosting is Opdrachtgever verplicht een vervangende ruimte in het datacenter of een ander datacenter te accepteren , mits de vervangende ruimte of datacenter redelijkerwijs voldoet aan de eisen die ook golden voor de oorspronkelijke Ruimte of datacenter. centrum. In dat geval zal de Klant de originele Ruimte volledig leeg aan Full Service Hosting leveren . De verhuiskosten worden niet vergoed door Full Service Hosting .
 17. Full Service Hosting is gerechtigd de Apparatuur te verplaatsen, uit te schakelen of te verwijderen indien onvoorziene omstandigheden haar daartoe dwingen, zonder aansprakelijk te zijn voor schade jegens Opdrachtgever, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Full Service Hosting. .
 18. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst niet nakomt, is Full Service Hosting gerechtigd de controle over de Apparatuur te houden totdat Opdrachtgever aan zijn (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Indien dit niet binnen een redelijke termijn wordt gedaan, heeft Full Service Hosting het recht om eigenaar te worden van de Apparatuur van de Klant. Full Service Hosting is dan gerechtigd de Klant de toegang tot de Space te ontzeggen. Zelfs als de Overeenkomst is beëindigd en er nog openstaande facturen zijn, heeft Full Service Hosting het recht controle te houden over de Apparatuur van de Klant totdat alle openstaande bedragen zijn betaald aan Full Service Hosting .

Artikel 9 . Domeinnamen en IP-adressen

 1. Indien de Dienst (mede) Full Service Hosting omvat die voor Opdrachtgever bemiddelt bij het verkrijgen van een domeinnaam, is het bepaalde in dit artikel eveneens van toepassing.
 2. aanvragen, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de regels en procedures van de desbetreffende registers, met inbegrip van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland ( Stichting Internet Domeinregistratie Nederland). De betreffende autoriteit beslist over de toekenning van een domeinnaam. Full Service Hosting treedt alleen op als bemiddelaar bij de aanvraag en garandeert niet dat een verzoek daadwerkelijk wordt gehonoreerd .
 3. Tenzij anders aangegeven, mag de Klant van registratie alleen vernemen via de website van het Register, waarop staat dat de aangevraagde domeinnaam is geregistreerd als eigendom van de Klant. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van inschrijving.
 4. Opdrachtgever vrijwaart en vrijwaart Full Service Hosting voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam door of namens Opdrachtgever.
 5. Full Service Hosting is niet aansprakelijk voor het verlies van het recht (en) van de Klant op een domeinnaam of het feit dat de domeinnaam inmiddels is aangevraagd en / of verkregen door een derde, behoudens in geval van opzet of grove schuld. nalatigheid van Full Service Hosting .
 6. Indien Full Service Hosting namens Opdrachtgever een domeinnaam op haar naam registreert, zal Full Service Hosting meewerken aan verzoeken van Opdrachtgever om de domeinnaam te verhuizen, over te dragen, te verhuren, te verkopen of op te heffen. Klant dient zich te houden aan de regels die de registry stelt aan het aanvragen, toekennen en gebruiken van een domeinnaam.
 7. Full Service Hosting is gerechtigd de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel over te dragen op eigen naam indien Opdrachtgever aantoonbaar in verzuim is met het nakomen van de Overeenkomst, zulks echter alleen voor de tijd dat Opdrachtgever in verzuim is. en alleen na het verstrijken van een redelijke termijn voor nakoming bepaald in een schriftelijke ingebrekestelling
 8. In het geval van ontbinding van de overeenkomst wegens schending van het contract door de opdrachtgever, Full Service Hosting is gerechtigd de domeinnaam geldt een opzegtermijn van één maand te annuleren.
 9. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer bij Full Service Hosting en zijn bij verhuizing / beëindiging door Opdrachtgever niet overdraagbaar. Bovendien kunnen meerdere Full Service Hosting- klanten onder hetzelfde IP-adres opereren.
 10. Full Service Hosting is te allen tijde gerechtigd het IP-adres te wijzigen of een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen .
 11. In de vooravond dat de Klant een domein niet verlengt vóór de vervaldatum, worden alle diensten met betrekking tot de domeinnaam opgeschort. Gedurende een periode van 80 kalenderdagen na de vervaldatum heeft de Klant de mogelijkheid om de domeinnamen te verlengen tegen een meerprijs van € 45, – + BTW door in te loggen in het klantenpaneel. Na deze periode worden deze domeinnamen uit het Register verwijderd en beschikbaar gesteld voor registratie door derden.
 12. De Klant zal Full Service Hosting volledig machtigen en toestaan om wijzigingen in de domeinnaam aan te brengen.

Artikel 10 . Connectiviteit

 1. Het daadwerkelijke gebruik door de klant wordt maandelijks herzien. Indien het gebruik afwijkt van het verwachte pakket, kan het pakket achteraf worden aangepast. Een verhoging wordt direct doorgevoerd. Een verlaging kan alleen worden doorgevoerd aan het einde van de looptijd van deze overeenkomst.
 2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar de volgende maand en / of andere apparatuur, tenzij anders overeengekomen .
 3. Onder dataverkeer wordt verstaan ​​al het door Opdrachtgever gegenereerde netwerkverkeer, zowel inkomend als uitgaand. Voor de berekening van het dataverkeer wordt het inkomende en uitgaande dataverkeer bij elkaar opgeteld.
 4. Full Service Hosting kan een limiet stellen aan de hoeveelheid dataverkeer die de Klant per maand mag gebruiken als onderdeel van de Dienst. Bij overschrijding van deze limiet is Full Service Hosting gerechtigd een extra bedrag in rekening te brengen conform de op de Website vermelde prijzen voor extra dataverkeer. Full Service Hosting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens bij het bereiken van de afgesproken limiet voor dataverkeer.

Artikel 11 . Beschikbaarheid van de service

 1. Full Service Hosting zal zich inspannen om een ​​ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te bereiken en om toegang te verzekeren tot gegevens die zijn opgeslagen door Full Service Hosting .
 2. Full Service Hosting zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Echter, Full Service Hosting is afhankelijk van de leverancier (s) voor dit. Full Service Hosting is gerechtigd om bepaalde updates of patches niet te installeren indien dit naar haar mening de goede levering van de Dienst niet ten goede komt.
 3. Full Service Hosting zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de klant de netwerken die direct of zijn kunnen gebruiken indirect verbonden met het netwerk van Full Service Hosting . Echter, Full Service Hosting kan niet garanderen dat de beschikbaarheid van deze (derde) netwerken op elk moment.
 4. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen tussen Opdrachtgever en Full Service Hosting , stelt Full Service Hosting geen back-ups ter beschikking aan Opdrachtgever. Ongeacht datgene dat is overeenkomem, is de Klant altijd verantwoordelijk voor het maken van back-ups van de gegevens die zijn opgeslagen bij Full Service Hosting .
 5. Indien naar het oordeel van Full Service Hosting de werking van de computersystemen of het netwerk van Full Service Hosting of derden en / of diensten via een netwerk in gevaar komt, met name door het overmatig versturen van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of virussen, Trojaanse paarden en soortgelijke software, is Full Service Hosting gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit risico te voorkomen of te voorkomen.

Artikel 12 . Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Full Service Hosting voor directe schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Full Service Hosting in de nakoming van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk begrepen een eventuele tekortkoming in de nakoming van een met de opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting. cliënt, of als gevolg van een onrechtmatige daad van Full service hosting , Full service hosting is medewerkers of derden die door Full service hosting , is per gebeurtenis of serie verbonden gebeurtenissen een bedrag gelijk aan de betalingen is opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500, – (exclusief BTW).
 2. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld, zal de totale aansprakelijkheid van Full Service Hosting voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële schade aan zaken in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat de verzekering van Full Service Hosting uitkeert. Indien de verzekering niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EUR 1.000, – per schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt aangemerkt.
 3. Aansprakelijkheid van Full Service Hosting voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs) gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Behoudens de gevallen genoemd in artikel 12, eerste en tweede lid, is Full Service Hosting op geen enkele wijze aansprakelijk voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een aanspraak tot schadevergoeding wordt gebaseerd.

De in artikel 12, eerste en tweede lid, genoemde maximumbedragen gelden eveneens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van Full Service Hosting .

 1. Aansprakelijkheid van Full Service Hosting voor toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst ontstaat alleen indien Opdrachtgever Full Service Hosting direct en behoorlijk in gebreke stelt onder vermelding van een redelijke termijn om de tekortkoming te verhelpen en Full Service Hosting toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, ook nadat deze termijn is verstreken. Om Full Service Hosting in staat te stellen adequaat te reageren, dient de ingebrekestelling een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
 2. Full Service Hosting is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Full Service Hosting voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding wegens een tekortkoming in de Dienst die Opdrachtgever aan een derde levert, waaronder begrepen door Full Service Hosting geleverde zaken , zowel materialen als resultaten.

Artikel 13 . Storingen en overmacht

 1. Full Service Hosting heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of onderdelen daarvan tijdelijk buiten dienst te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering. Full Service Hosting zal trachten te dragen voor de systemen die moeten worden genomen van de dienst buiten kantooruren wanneer mogelijk en stellen alles in het werk om de opdrachtgever van de geplande onderbreking van in kennis te maken tijdige wijze. Full Service Hosting is echter in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van schade in verband met het buiten gebruik stellen van haar systemen voor deze doeleinden.
 2. Full Service Hosting heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of delen daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en storingen te verhelpen. Indien een wijziging leidt tot een significante wijziging in functionaliteit, zal Full Service Hosting zich inspannen om Opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. Bij aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Full Service Hosting is niet aansprakelijk voor enige vergoeding van schade veroorzaakt door een dergelijke wijziging.
 3. Bij het niet beschikbaar zijn van de Dienst door storingen, onderhoud of andere oorzaken, zal Full Service Hosting zich inspannen om Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval valt: storingen of uitval van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, SYN-overstroming, netwerkaanvallen, DoS- of DDoS- aanvallen, stroomstoringen, interne burgerlijke onlusten, mobilisatie, oorlog, obstructie in transport, staking, lock-out, bedrijfsstoringen, vertraging in aanvoer, brand, overstroming, import- en exportbelemmeringen en ingeval Full Service Hosting , om welke reden dan ook, niet kan leveren via haar eigen Leveranciers, waardoor van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Full Service Hosting kan worden gevergd , wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort of wordt de Overeenkomst beëindigd indien de overmachtsituatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd , dit alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 14 . Duur en beëindiging

 1. Indien de Dienst bedoeld is om gedurende een bepaalde periode periodiek diensten te verlenen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een periode van minimaal twaalf maanden, tenzij anders aangegeven op de Website of anders overeengekomen. Indien geen opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand plaatsvindt via het Account op de Website, wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een gelijke periode, tenzij anders overeengekomen.
 2. De Klant kan de automatische verlenging activeren via het Account (deze staat standaard op “uit”), in welk geval het product 30 dagen voor de vervaldatum wordt verlengd. 3. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, kan opdrachtgever na de stilzwijgende verlenging te allen tijde de overeenkomst ontbinden. De opzegging gaat in één maand na ontvangst van de opzegging. Een opzegtermijn van “één maand” betekent uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
 3. In geval van annulering of beëindiging om welke reden dan ook, heeft Full Service Hosting het recht om alle opgeslagen gegevens onmiddellijk te verwijderen of ontoegankelijk te maken en alle Accounts van de Klant te verwijderen. In een dergelijk geval, Hosting Full Service is niet verplicht om de cliënt te voorzien van een kopie van deze gegevens. Bovendien vindt geen restitutie van vooruitbetaalde bedragen plaats in geval van annulering of beëindiging.
 4. De Klant kan de beëindiging doorgeven via hetzelfde kanaal als waarmee de Overeenkomst is gesloten. De Klant kan de Overeenkomst ook opzeggen via de Website, via het Klantenpaneel of via e-mail.
 5. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is Opdrachtgever gerechtigd zonder opgave van redenen de Overeenkomst binnen veertien kalenderdagen na totstandkoming te ontbinden , tenzij Full Service Hosting reeds is begonnen. over de uitvoering van de Overeenkomst binnen deze termijn met instemming van Opdrachtgever. Overeenkomsten voor domeinregistraties , domeinoverdrachten en domeinverlengingen kunnen niet worden ontbonden omdat de Klant Full Service Hosting opdraagt tot de onmiddellijke uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Indien Opdrachtgever enige van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Full Service Hosting het recht alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en onverminderd het recht van Full Service Hosting. Service Hosting ter compensatie van verliezen, winstderving en rente.
 7. Full Service Hosting is tevens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot schadevergoeding te beëindigen indien Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, het faillissement heeft aangevraagd of het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd, gevorderd of verklaard. , of als de Klant zijn schuldeisers een onderhandse overeenkomst aanbiedt .

Artikel 15 . Betaalvoorwaarden

 1. Full Service Hosting zal aan Opdrachtgever een factuur sturen voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag. De betaling van deze factuur is 14 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan rechtstreeks worden betaald met behulp van de betaalmethoden die op de Website zijn aangegeven.

2 . Voor Full Service Hosting kan het nodig zijn dat bepaalde Services via automatische incasso worden betaald. Dit vereist dat de klant Full Service Hosting autoriseert . Indien Opdrachtgever niet aan deze eis kan voldoen, is Full Service Hosting gerechtigd hiervoor aanvullende vergoedingen in rekening te brengen .

3 . Indien de automatische incasso mislukt, wordt de Klant hiervan op de hoogte gesteld en is Full Service Hosting gerechtigd om administratiekosten van 25 euro aan de Klant in rekening te brengen.

4 . De Klant gaat akkoord met elektronische facturering door Full Service Hosting .

5 . Na het verstrijken van 14 kalenderdagen na de betalingstermijn is de Opdrachtgever die niet tijdig heeft betaald van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling vereist is. Indien het openstaande bedrag niet binnen de betalingstermijn is voldaan, wordt over het openstaande bedrag zonder nadere ingebrekestelling door Full Service Hosting de wettelijke rente in rekening gebracht .

6 . Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de rente daarop gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, waaronder begrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

7 . De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever failliet wordt verklaard , surséance van betaling aanvraagt ​​of totaal beslag op activa van Opdrachtgever wordt gelegd , Opdrachtgever overlijdt en voorts indien Opdrachtgever in liquidatie gaat of wordt ontbonden. .

8 . Full Service Hosting heeft in bovengenoemde gevallen tevens het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst of een nog niet uitgevoerd onderdeel daarvan te beëindigen of op te schorten , zonder enig recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die als gevolg daarvan mocht ontstaan. resultaat.

9 . Bij niet tijdige betaling worden incassokosten in rekening gebracht. De minimale incassokosten bedragen € 50, – .

Artikel 16 . Vertrouwelijkheid

 1. Partijen behandelen informatie die zij elkaar voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst verstrekken vertrouwelijk indien deze informatie als vertrouwelijk is aangemerkt of indien de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was . Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers en door hen ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Full Service Hosting neemt geen kennis van gegevens die Opdrachtgever opslaat en / of verspreidt met gebruikmaking van de systemen van Full Service Hosting , tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Full Service Hosting daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht is. of gerechtelijk bevel. Full Service Hosting spant zich in dat geval in om de kennisneming van de gegevens zoveel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 17 . Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. Full Service Hosting behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Full Service Hosting of per elektronische communicatie. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Voorwaarden niet accepteert, kan hij de Overeenkomst beëindigen tot de datum waarop de nieuwe Voorwaarden in werking treden.

Artikel 18 . Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij in de regels van dwingend recht anders is bepaald, zullen alle geschillen die mochten ontstaan ​​naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de Rechtbank te Utrecht .
 3. Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overeenkomst als geheel. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling (en) stellen die, voor zover wettelijk, de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden weerspiegelt .
 4. De term “schriftelijk” in deze algemene voorwaarden omvat e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail of fax naar behoren zijn vastgesteld.
 5. De versie van enige communicatie, metingen (waaronder, maar niet beperkt tot data verkeer) en monitoring van Full Service Hosting ontvangen of opgeslagen door Full Service Hosting wordt als volgt overwogen authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de Cliënt
 6. Partijen stellen elkaar onverwijld schriftelijk op de hoogte van wijzigingen in naam, postadres , e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
 7. Opdrachtgever is slechts gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Full Service Hosting . Full Service Hosting is gerechtigd dit te doen zonder toestemming van Opdrachtgever.

 

Bijlage I: Verwerking van persoonsgegevens

 1. Wanneer, in uitvoering van de Diensten, de aannemer is om persoonsgegevens te verwerken, op grond van artikel 14 van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Nederlandse vertaling: ‘Wet Bescherming persoonsgegevens ‘, “ Wbp ”), de opdrachtnemer en opdrachtgever zijn verplicht om aan te nemen verplichtingen ten aanzien van de door Opdrachtnemer verwerkte gegevens ter waarborging van de technische en organisatorische beschermingsmaatregelen met betrekking tot de te verwerken gegevens. Bij gebreke van een afzonderlijk overeengekomen, gedetailleerde ‘verwerkersovereenkomst’ gelden de bepalingen van dit artikel als verplichtingen in de zin van de Wbp .
 2. Opdrachtnemer verwerkt gedurende de looptijd van de Overeenkomst de persoonsgegevens uitsluitend onder toezicht van Opdrachtgever en uitsluitend ten behoeve van het ter beschikking stellen van haar Diensten. Opdrachtgever wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke en opdrachtnemer als bewerker.
 3. De persoonsgegevens, van de betrokkenen, die door Opdrachtnemer in dit verband kunnen worden verwerkt, worden nader gespecificeerd in de Overeenkomst.
 4. Indien in de zin van deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst naar de Wbp wordt verwezen, vanaf 25 mei 2018, de overeenkomstige bepalingen van

bedoeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

 1. Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen om met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voldoende technische en organisatorische maatregelen te treffen en zal zich inspannen om aan de beveiliging te voldoen op een niveau dat niet onredelijk is, geacht de stand van de techniek, de gevoeligheid van de data en de kosten die gemoeid zijn met het treffen van de beveiligingsafspraken.
 2. Opdrachtnemer draagt ​​er zorg voor dat alle personen die onder zijn gezag handelen, voor zover zij toegang hebben tot persoonsgegevens van opdrachtgever, deze persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van opdrachtgever verwerken .
 3. Het is Opdrachtnemer toegestaan ​​de persoonsgegevens te verwerken in landen binnen de Europese Unie. Daarnaast verleent Opdrachtgever de toestemming aan Opdrachtnemer om de persoonsgegevens te verwerken binnen een land buiten de Europese Unie, in overeenstemming met de relevante toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever desgevraagd informeren in welk land of welke landen buiten de Europese Unie de persoonsgegevens worden verwerkt.
 4. Opdrachtgever verleent hierbij toestemming aan Opdrachtnemer om voor de uitvoering van de Diensten derden in te schakelen voor de verwerking van persoonsgegevens, gelet op de hiervoor geldende wet- en regelgeving. Opdrachtnemer draagt ​​er in ieder geval op verzoek van Opdrachtgever zorg voor dat deze derden verplicht zijn schriftelijk in te stemmen met dezelfde plichten die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen , en zorgt voor juiste machtigingen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever desgevraagd informeren over de ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht bezwaar te maken tegen door opdrachtnemer ingeschakelde derden. In geval van bezwaar van Opdrachtgever zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer proberen tot een overeenkomst te komen om deze situatie op te lossen.
 5. Opdrachtgever garandeert en garandeert dat hij persoonsgegevens uitsluitend zal invoeren of anderszins ter beschikking zal stellen aan Opdrachtnemer op een wijze die volledig in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in dit kader van alle aanspraken en handelingen die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens.
 6. Indien Opdrachtgever op grond van een wettelijke verplichting of uitoefening van de wettelijke rechten door een van de betrokkenen wordt verplicht om persoonsgegevens die zijn opgeslagen in de systemen van Opdrachtnemer op te halen, aan te passen, over te dragen, te verwijderen of over te dragen, zal Opdrachtnemer deze activiteit faciliteren om de best mogelijke omvang. De kosten voor de betreffende werkzaamheden kunnen afzonderlijk in rekening worden gebracht. Indien een betrokkene rechtstreeks een verzoek indient bij Opdrachtnemer om een ​​van zijn wettelijke rechten uit te oefenen, zal Opdrachtnemer dit verzoek doorsturen naar Opdrachtgever. Opdrachtgever zal dit verzoek vervolgens zelfstandig afhandelen.
 7. Opdrachtgever heeft het recht een audit uit te voeren, door een onafhankelijke derde die tot geheimhouding verplicht is , ter controle van de naleving door Opdrachtnemer van dit artikel A.11. Deze audit mag alleen worden uitgevoerd als er specifieke gronden zijn om misbruik van persoonsgegevens door Opdrachtnemer te vermoeden . De door opdrachtgever geïnitieerde audit vindt plaats twee weken nadat opdrachtgever opdrachtnemer hierover schriftelijk heeft geïnformeerd. De kosten van de audit komen voor rekening van opdrachtgever.
 8. Op alle persoonsgegevens die Opdrachtnemer van Opdrachtgever ontvangt en / of door Opdrachtnemer verzamelt ten behoeve van de uitvoering van de Diensten rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dergelijke informatie aan derden te verstrekken, indien het verstrekken van de informatie aan derden redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Diensten, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om deze gegevens te verstrekken. de informatie beschikbaar stellen aan een derde partij. Indien Opdrachtnemer wettelijk verplicht is informatie te verstrekken aan een derde, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte stellen voor zover wettelijk toegestaan.
 9. Opdrachtgever is als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Wbp te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een datalek (hiermee wordt bedoeld: een beveiligingsinbreuk van persoonsgegevens die leidt tot een ernstig risico op nadelige gevolgen, of negatieve gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens) voor de relevante toezichthoudende autoriteit ( en ) en / of de betrokkenen. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke verplichting te voldoen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking van het datalek informeren . Indien er voor Opdrachtnemer een wettelijke verplichting of verplichting bestaat om Opdrachtgever bij te staan, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever assisteren bij het informeren van de betreffende toezichthouder en / of betrokkenen.
 10. Tot de meldplicht van het datalek behoort in ieder geval de meldplicht van het feit dat een datalek heeft plaatsgevonden inclusief, voor zover bekend bij opdrachtnemer, de volgende gegevens:
 • de datum waarop de overtreding heeft plaatsgevonden (de periode waarin de overtreding zich heeft voorgedaan is voldoende voor het geval de contractant de exacte datum waarop de overtreding zich heeft voorgedaan niet kan bepalen);
 • de (vermoedelijke) oorzaak van de overtreding;
 • de datum waarop de tekortkoming bij opdrachtnemer of een ingeschakelde derde bekend is geworden ;
 • het aantal personen dat wordt of kan worden getroffen door de inbreuk (een minimum en maximum aantal getroffen personen is voldoende indien het exacte aantal niet kan worden bepaald);
 • een beschrijving van de groep personen die door de datalek worden of kunnen worden getroffen , met inbegrip van het soort persoonlijke informatie waarop de inbreuk is gepleegd;
 • of de persoonsgegevens zijn versleuteld, gehasht of op enigerlei wijze onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegde personen;
 • de voorgestelde en / of genomen maatregelen om de inbreuk te beëindigen en de gevolgen ervan te beperken ;
 • informatie over het eerste aanspreekpunt met betrekking tot de melding.
 1. Bij het verstrijken van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer de in dit artikel punt 3 bedoelde persoonsgegevens verwijderen of retourneren , naar keuze van Opdrachtgever.